torstai 3. marraskuuta 2016

Maatalouden investoinnit kääntyivät nousuun ja luomutilojen rahoitusosuus kasvussa


 2.11.2016
Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus


Maatalouden investoinnit kääntyneet nousuun 

Maatalouden investointien määrä aleni voimakkaasti vuonna 2015, mutta kuluvana vuonna ne ovat kääntyneet nousuun. Tästä huolimatta ei vielä ole ylletty edellisen ohjelmakauden keskimääräiseen investointitahtiin.  Kuluvana ja viime vuonna maatalouden investoinneista on lukumääräisesti suurin osa kohdistunut pienempi muotoisiin kohteisiin ja tuotannon laajennusinvestointeja on ollut oleellisesti vähemmän.

Maatalouden investointeja on seuraavassa tarkasteltu ELY-keskusten myöntämän EU:n osarahoitteisen investointiavustuksen ja nuorten viljelijöiden aloitustuen sekä lainarahoituksen pohjalta. Edellisellä ohjelmakaudella 2007-2013, johon tässä on luettu myös kansallisesti rahoitettu vuosi 2014, maatalouden investointi- ja aloitustukea käytettiin Etelä-Savossa noin 2,3 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2015 käyttö väheni vajaaseen 1,2 miljoonaan euroon, mutta kuluvana vuonna tukimyöntöjä on lokakuun puolivälin tienoossa tehty jo 1,6 miljoonaa euroa.  

Vastaavasti myös tukimyöntöjen määrä väheni edellisen ohjelmakauden 57 kappaleesta 27 kappaleeseen vuonna 2015. Vuonna 2016 on kuitenkin tehty jo 46 myönteistä rahoituspäätöstä lokakuun loppupuolelle mennessä.  Maatalouden heikentynyt kannattavuus on keskeisin syy investointien vähenemiseen vuonna 2015, mutta myös ohjelmakauden vaihdokseen liittyvillä tukijärjestelmän toimintaviiveillä on voinut olla investointeja lykkäävä vaikutus.  

Nuorten viljelijöiden aloitustukia on ollut vuosina 2015 ja 2016 tavanomaista vähemmän muiden muassa siitä syystä, että vuonna 2014 sukupolvenvaihdoksia rahoitettiin ennätysmäärä, 36 kpl. Sp-vaihdosruuhkan taustalla oli luopumiseläkesäädösten muutokset. Tavanomaisempi aloitustukimyöntöjen määrä Etelä-Savossa on noin 15 kpl vuodessa. Vuosina 2015-2016 aloitustukia on myönnetty yhteensä 11 kpl. 

Nautakarjatalouden laajennusinvestointeja oli edellisellä ohjelmakaudella noin 15 kpl vuodessa, mutta parina viimeisenä vuotena niitä on ollut yhteensä vain 8 kpl. Rakennusinvestointien koko on kuitenkin kasvanut, mikä näkyy myös avustusmäärien lisääntymisenä. Esimerkiksi vuosina 2011-2014 nautakarjatalouden investointitukipäätösten taustalla oli keskimäärin 270 000 euron rakennus- yms. kustannukset, jotka katettiin noin 77 000 euron avustuksella ja loppuosa pankkien myöntämällä korkotukilainalla. Vuosina 2015 ja 2016 investointikustannukset ovat nousseet keskimäärin 340 000 euroon ja vastaavasti avustus 135 000 euroon.  

Etelä-Savossa on suurehkoja kasvihuoneyrityksiä, jotka uudistavat rakenteitaan muutaman vuoden välein. Kasvihuoneyritysten investointiavustukset ovat olleet vuosina 2015 ja 2016 lähinnä keskimääräistä tasoa, 0,2 miljoonaa euroa/vuosi. Sitä vastoin vuonna 2014 alueen kasvihuoneyritykset investoivat lähes ennätysmäärin, jolloin myös avustusta käytettiin 0,9 miljoonaa euroa.     

Muiden pienempimuotoisten investointiavustusten käyttö on ollut edellisellä ohjelmakaudella noin 0,25 miljoonaa euroa vuotta kohti. Vuosina 2015 ja 2016 lokakuulle asti niiden määrä on kuitenkin kasvanut lähemmäksi puolta miljoonaa euroa. Myös niiden lukumäärä on lisääntynyt aiemmasta 22 myönnöstä vuotta kohti 30 myöntöön vuonna 2016. Näitä investointeja ovat tyypillisesti rehuvarastot, lantalat, parsimatot, rehunkäsittelylaitteet ja salaojat.


Korkotukilainalla edelleen suuri merkitys

Lainarahoituksen käyttö maatalouden investointien rahoituksessa on vähentynyt suhteessa enemmän kuin avustusten määrä. Edellisellä ohjelmakaudella investointeihin ja aloitustukiin liittyvien korkotukilainojen määrä oli lähes kolminkertainen avustuksen määrään verrattuna, mutta vuonna 2015 lainojen määrä avustuksiin verrattuna oli yhtä suuri ja kuluvana vuonnakin alle kaksinkertainen. Tämä johtuu muiden muassa aloitustukihakemusten vähäisyydestä, sillä niissä kansallisen korkotuetun lainarahoituksen osuus on merkittävä. Toisaalta esimerkiksi salaojituksen tukiratkaisuun ei enää kuulu lainarahoitusta. 

Korkotuetulla lainarahoituksella on suuri merkitys investointien rahoituksessa, sillä esim. viime ohjelmakaudella korkotukimyönnöt pitkäaikaisille maatalouden lainoille olivat keskimäärin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa lainamäärän ollessa vastaavasti noin 6,5 miljoonaa ja avustusten määrä 2,4 miljoonaa euroa vuodessa. Pankkilainojen yhteydessä myönnettyä korkotuen osuutta harvemmin tullaan eritelleeksi investointien rahoitusta tarkasteltaessa. 

EU-osarahoitteisissa nautakarjarakennusten ja puutarhatalouden investoinneissa kansallisesti rahoitettu korkotukimahdollisuus yleensä aina hyödynnetään lainarahoituksen yhteydessä varsinkin suuremmissa investoinneissa. Pienempien investointien kohdalla kutenkin osa viljelijöistä on hakenut ELY-keskukselta vain avustusosaa ja alhaisen korkotason myötä rahoittanut omin ratkaisuin loppuosan investoinnistaan. 


Luomutilojen osuus maatalouden investoinneista lisääntynyt

Etelä-Savossa on 260 luomutilaa, joista 14 on käyttänyt vuosina 2015-2016 maatalouden investointi- tai aloitustukea. Edellisellä ohjelmakaudella vuosina 2011-2014 vastaavia luomutilojen tukimyöntöjä oli 29 kpl. Investointitukea saaneiden luomutilojen määrä on lisääntynyt seitsemästä kymmeneen tilaan vuodessa. Luomutilojen osuus maatalouden investointi- ja aloitustukimyöntöjen lukumäärästä oli edellisellä ohjelmakaudella noin 7 %, mutta vuonna 2015 se oli jo 15 % ja vuoden 2016 syksyllä 22 %. Luomutilojen osuus oli vastaavasti maatalouden investointiavustusten ja -lainojen euromäärästä viime ohjelmakaudella 13 %, vuonna 2015 18 % ja kuluvana vuonna peräti 35 %. Luomutuotannossa on 14,5 % alueen peltoalasta. Luomutilojen keskikoko on Etelä-Savossa 40 ha peltoa, kun aktiivimaatilojen koko on 30 ha peltoa.

Luomutilojen investoinnit ovat olleet yleensä suurempia kuin maataloudessa keskimäärin. Viime ohjelmakaudella vuosina 2011-2014 avustus ja laina yhteensä olivat luomuinvestoinneissa keskimäärin 167 000 euroa ja maataloudessa 156 000 euroa myöntöä kohti.  Vuonna 2016 avustus ja lainarahoitus yhteensä olivat vastaavasti luomussa noin 156 000 euroa ja maataloudessa keskimäärin 96 000 euroa. 

Nautakarjatalouden laajennusinvestointien koko ja rahoituksen määrä investointia kohti ovat kasvaneet niin luomussa kuin myös maatalouden investoinneissa edellisen ohjelmakauden keskimääristä. Laajennusinvestointien lukumäärä on kasvanut luomutiloilla 1,5 kappaleesta kolmeen vuodessa, mutta maataloudessa se on supistunut kolmannekseen edellisen ohjelmakauden vuosittaisista määristä. Vuoteen 2015 verrattuna nautakarjatalouden laajennusinvestointien määrä ja koko ovat kuitenkin selkeästi lisääntymään päin.


Maatalouden rakennerahoitus vv. 2008-20.10.2016
  
Maatalouden investointiavustus tilaa (myöntöä) kohden, 1000 €
Myöntöjä, kpl
Myöntöjä, kpl/vuosi

2008-2014 keskim.
2015
20.10.2016
2008-2014
2008-2014
2015
20.10.2016
Aloitustuki
35
35
35
105
17
3
8
Nautak. laaj.
69
178
135
105
15
3
5
Puutarhatuot.
121
43
58
22
3
5
3
Muut *)
15
19
15
152
22
16
30
Yht./Keskim.
41
43
34
400
57
27
46
*) Mukaan lukien v. 2008 kanalainvestoinnit                                                                   
Maatalouden lainarahoitus tilaa (myöntöä) kohden, 1000 €

2009-2014 keskim.
2015
20.10.2016
Aloitustuki
121
165
154
Nautak.laaj.
182
135
196
Puutarhat.
239
9
124
Muut 
45
3
9
Keskim.
115
39
62
Luomutilojen rahoitus 2011-20.10.2016


Luomutilat
Avustus, €/myöntö
Laina, €/myöntö


2011-2014 keskim.
2015
20.10.2016
2011-2014 keskim.
2015
20.10.2016
Nuoren viljelijän aloitustuki
35 000
35 000
35 000
129 093
230 000
127 376
Pihatot ja laajennukset
76 984
0
152 653
224 253
0
100 877
Muut investoinnit
8 099
41 648
23 127
31 430
0
83 531
Kasvihuoneet, vihannestuotanto
30 401
0
0
70 936
0
0
Yhteensä
38 731
39 986
63 172
127 932
57 500
93 119


Luomutilojen osuus maatalouden rakennerahoituksesta

Luomu, milj. €
Maatalous, milj.€
Luomun
osuus, %
AvustusVv. 2011-2014
1,123
9,667
11,6
2015
0,160
1,162
13,8
20.10.2016
0,632
1,573
40,2
LainaVv. 2011-2014
3,71
26,778
13,9
2015
0,230
1,043
22,1
20.10.2016
0,931
2,857
32,6
Avustus + lainaVv. 2011-2014
4,833
36,445
13,3
2015
0,390
2,205
17,7
20.10.2016
1,563
4,430
35,3