sunnuntai 11. joulukuuta 2016Etelä-Savon ELY-keskuksella onnistunut vuosi MMM:n hallinnonalan tehtävissä

 


Maaseutuohjelman toimeenpanossa Etelä-Savossa on hanketoiminta saatu käyntiin ennätyksellisen laajana. Yritysryhmähankkeita on saatu useita ja myös Leader-toimintaryhmien hankkeet ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Maaseutuohjelmaan liittyvä viestintä on ollut alueella tehokasta ja näkyvää myös valtakunnan tasolla. Sähköisessä asioinnissa on onnistuttu Etelä-Savossa erinomaisesti ja tehty yhteistyötä neuvojaorganisaatioiden kanssa. Sähköisen asioinnin osuus kaikista maatalouden tukihakemuksista oli lokakuun lopulla Etelä-Savossa 96 %, kun valtakunnallinen tavoite oli 90 %.

Luonnonvarojen hoidossa painopisteinä ovat olleet tulvariskien vähentäminen ja hydrologisen seurannan kehittäminen, pohjavesiin liittyvien tutkimusten edistäminen sekä vesihuollon varautumisen edistäminen ja vesihuoltohankkeiden tukeminen. Tammikuun 2016 kovan pakkasjakson aiheuttamista hyydetulvista eri puolilla Etelä-Savoa selvittiin onneksi melko vähillä vaurioilla, kiitos pelastuslaitoksen, kuntien ja maanomistajien kanssa hyvin toimineelle yhteistyölle.  Vesihuollossa on uusien pohjavedenottamoiden rakentaminen ja rakentamisen valmistelu edennyt. Valtakunnallisen viemäröintiohjelman päättyessä, viimeiset ohjelmaan kuuluvat haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeet ovat rakenteilla tai käynnistymässä.


Tavoitteista tuloksiin sopimalla

Etelä-Savon ELY-keskus tekee vuosittain sopimukset eri ministeriöiden hallinnonalan tehtävien hoidosta ohjaavien tahojen kanssa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ELY-keskusten keskeisimmät tehtävät liittyvät Maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen. ELY-keskuksia ohjaavina tahoina maaseutuohjelman toteutuksessa ovat MMM:n ruokaosasto sekä Maaseutuvirasto (Mavi), Elintarvikevirasto (Evira) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). ELY-keskuksen ja ohjaavien tahojen välisessä tulossopimuksessa sovitaan tehtävien suorittamisesta ja niihin varattavista riittävistä resursseista. Tulossopimukset laaditaan syksyllä ja samalla tarkastellaan myös päättyvän vuoden seurantatietoja.

Etelä-Savon ELY-keskus edistää aiempien vuosien tapaan maatilojen ja maaseudun yritysten kilpailukykyä, kehittää maaseudun palveluita, elinkeinoja ja toimintamahdollisuuksia. ELY-keskuksen tavoitteena on myös parantaa ympäristöä ja edistää monimuotoisuutta pyrkimällä lisäämään erityisesti luomutuotantoa kysyntää omaaville tuotteille ja luomalla edellytyksiä luomutuotteiden jatkojalostukselle ja markkinoinnille. ELY-keskus toteuttaa maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvontasuunnitelmat täysmääräisesti.

MMM:n luonnonvaraosaston kanssa tehtävässä sopimuksessa on tavoitteiksi asetettu hyvän tilan saavuttaminen vesistöjen käytettävyydessä, riskien hallinnassa ja kalakantojen tilassa. Tulvariskien hallinnassa jatketaan toimenpiteiden suunnittelua sekä Vuoksen että Kymijoen vesistöissä.

Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi toteutetaan sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman tavoitteita. ELY-keskus toimii aktiivisena asiantuntijana, kumppanina ja rahoittajana sekä osallistuu sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman laadintaan. 


MMM:n seurantamittarit saavutettu Etelä-Savossa

Ohjaavat tahot pitivät Etelä-Savon ELY-keskuksen sopimusesitystä hyvänä ja monipuolisena kuvauksena ensi vuoden painopisteistä. Esitykseen sisältyi myös konkreettisia tavoitteita muiden muassa hankkeiden ja yritystukien työllistävistä vaikutuksista. Yritysryhmähankkeita on Etelä-Savossa saatu liikkeelle useampia. Myös luonnonmukaisen tuotannon tavoitteissa on edistytty. Ohjaavat tahot kiinnittivät huomiota myös maaseutuohjelmaan toteutukseen liittyvään monipuoliseen viestintään Etelä-Savossa.  

ELY-keskusten ja ohjaavien tahojen välisissä tulossopimuksissa on asetettu tavoitteita hakemusten käsittelyajoille. Käsittelyaikatavoite on yritystuissa alle 50 päivää ja hanketuissa alle 80 päivää. Maksuhakemusten osalta käsittelyaikatavoite on alle 30 päivää. Etelä-Savolla ei ole normaalisti ollut ongelmia hakemusten käsittelyaikatavoitteiden osalta. Maaseutuohjelman tietojenkäsittelyjärjestelmän (Hyrrä) kehittämisviiveiden vuoksi käsittelyaikatavoitteiden toteutumista ei tänä vuonna noteerattu tulostavoitteena lainkaan.

Maaseutuohjelman EU-rahoitusosuudesta tulee olla vuoden lopussa sidottuna tukimyöntöihin vähintään 80 % ELY-keskuksille jaetusta valtuudesta. Etelä-Savossa sidonta-astetavoite saavutettiin jo lokakuussa. Edelleen sidonnoista tulee olla 10 % maksettuna asiakkaille, mikä sekin saavutetaan vuoden loppuun mennessä. 

Pelto- ja eläinvalvonnat on Etelä-Savossa suoritettu ajallaan. Maaseutuviraston palautteen mukaan valvonnat on resurssoitu hyvin ja valvontojen kehittämisessä on oltu aktiivisesti mukana. Mavi seuraa maatalouden tukivalvonnan onnistumista myös parin vuoden välein tekemillään asiakastyytyväisyysmittauksilla. Vuoden 2014 kyselyn mukaan Etelä-Savon tulos oli 8,58, kun koko maan keskiarvo oli 8,25. Mavi aikoo uudistaa kyselyn ensivuoden alussa.

Myös Eviran ohjaamat tehtävät on hoidettu Etelä-Savossa suunnitelman mukaisesti ja ammattitaitoisesti. Toiminnassa huomioitu myös toimijoiden osaamisen ja vaatimusten ymmärtämisen tarpeet, jota varten on järjestetty koulutusta. ELY-keskuksen tarkastajien osaaminen on tärkeää jatkossakin elintarvikeketjun turvallisuuden varmistamisessa.

Evirassa nähdään viranomaisroolin muutos, jossa säädösten vaatimukset on käännettävä elinkeinojen kilpailukykytekijöiksi.  Eviran strateginen tavoite henkilöstön koulutuksessa on ”valvojasta valmentajaksi”, jolla tavoitellaan myös yhteiskunnan tarpeiden parempaa toteumista. ELY-keskusten ja Eviran yhteistyön kehittämiseksi tulosneuvotteluissa painotettiin rohkeutta ja vastuullisuutta, myönteiseen ajatteluun perustuvaa kumppanuutta, yhdessä tekemisestä syntyvää työn iloa ja tutkittuun tietoon perustuvaa asiantuntijuutta.


Maija Puurunen, yksikön päällikkö, p. 029 502 4074, maija.puurunen@ely-keskus.fi  Etelä-Savon ELY-keskus

Vesa Rautio, johtava asiantuntija, p. 029 502 4225, vesa.rautio@ely-keskus.fi Etelä-Savon ELY-keskus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti